Show MenuHide Menu

Verksamhet

Verksamheten i kommittén har med tiden ändrats från att ursprungligen, 1964, ha haft som uppgift att klarlägga de hydrauliska förutsättningarna för ett optimalt utnyttjande av grundvattenresursen Alnarpsströmmen till att mer vara en tillgång för medlemmarnas och tillsynsmyndigheternas miljötillsyn.

Tack vare att kommittén genomfört och avser att fortsätta att genomföra undersökningar och utredningar har medlemmarna tillgång till omfattande underlag i sin egen verksamhet och för sin miljörapportering.

Arbetsplanen omfattar administration, undersökningsprogram med datainsamling, bearbetning och rapportering samt specialinsatser.

Inte minst kommer verksamheten i Vattenmyndigheten att initiera undersökningar som på ett rationellt sätt kan kanaliseras via kommitténs verksamhet. Vattenmyndigheten har uttalat att den ser kommitténs verksamhet som viktig i det fortsatta miljöarbetet. Detta inte minst tack vare att kommittén har tillgång till en grundvattenmodell över dels hela Sydvästskåne, dels en mer detaljerad över själva Alnarpsströmmen. Genom avtal med ägaren till modellen, VA Syd (f d Malmö VA-verk), disponerar och sköter kommittén modellen. En utökning av den mer detaljerade modellen till att täcka hela Sydvästskåne, som är det nuvarande verksamhetsområdet, bör genomföras. En sådan utökning medger för medlemmarna att ta fram ytterligare förfinade lokala modeller, som underlag för egna simuleringar och beräkningar. Detta tack vare att varje medlem har möjlighet att, efter tecknande av avtal med kommittén, använda modellen.

Utförda projekt

Här finns en sammanställning över utredningar, rapporter samt övrig litteratur som berör grundvatten och miljö i Sydvästskåne.

I nedanstående listor finns länkar till rapporter som kommittén medverkat i eller tagit fram.

Verksamhetsberättelser

Pågående projekt

  • Vattenståndsobservationer vid två tillfällen under året.
  • Registrering, sammanställning och bearbetning av uppgifter rörande vattenuttag, vattenstånd, temperatur och kloridhalter i utvalda brunnar.
  • Uppdatering av brunnsarkiv.
  • Kontroll av vattenbeskaffenheten och dess förändring genom jonanalys av brunnsvatten.
  • Uppföljning av undersökningarna av förekomst av bekämpningsmedelsrester.
  • Drift och underhåll av grundvattenmodellen.
  • Uppföljning av vattendirektivet.
  • Webbsida.