Show MenuHide Menu

Hem

Välkommen till Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, och dess webbsida. Här finns information om kommittén och kommitténs verksamhet med olika rapporter och protokoll.

SSGK arbetar sedan 1964 med grundvattentillgångarna inom verksamhetsområdet.
SSGK_verksamhetsomrade

Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen

Vid sammanträde för muntlig förberedelse inför vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol den 3 mars 1964 rörande grundvattenuttag ur Alnarpsströmmen diskuterades bland annat Alnarpsströmmens kapacitet.

Det framfördes då att före den rättsliga behandlingen borde klarläggas de hydrauliska förutsättningarna för ett optimalt utnyttjande av Alnarpsströmmen.

Efter denna diskussion enades representanterna för de berörda vattentäktsägarna om att låta utföra en gemensam utredning om Alnarpsströmmen. Som följd av detta beslut bildades den 15 maj 1964 Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen.

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK

Vid ordinarie årsstämma den 23 maj 2014 ombildades kommittén till SSGK. Ombildningen hade förberetts av en interimsstyrelse, som tillsattes vid årsstämman 2009, och förankrats vid senare årsstämmor.

Vid ombildandet utvidgades verksamhetsområdet till hela Sydvästskåne med de tre stora grundvattenförekomsterna Alnarpsströmmen, Skivarpsströmmen och Vellinge-Trelleborgsområdet. Nya stadgar ersatte det gamla otidsenliga samarbetsavtalet från 1964.

Enligt Grundvattenförekomst i Sydvästskåne, B Leander 2014, har den totala hållbart uttagbara grundvattenmängden uppskattats till 50 miljoner m³/år inom verksamhetsområdet. Hur framtida miljö- och klimatförändringar kommer att påverka grundvattenbildningen och därmed framtida möjligt grundvattenuttag är något som kommer att följas inom ramen för SSGK:s verksamhet.